Skip Navigation
 

rozwiązania

Renowacja drewna po zawilgoceniu lub zamoczeniu

Renowacja drewna po powodzi Drewno i elementy drewniane stanowi� znacz�c� cz��� materia��w wykorzystywanych do budowy i wyposa�enia ka�dego domu. W�a�ciwa i szybka renowacja element�w drewnianych pozwoli na unikni�cie zagro�e� i zniszcze�, jakie niesie degradacja materia��w np. po zej�ciu wody powodziowej. Drewno nasi�kni�te wod�, kt�ra sta�a przez wiele dni lub nawet tygodni, w�a�ciwie nie nadaje si� do dalszego u�ycia. Woda powodziowa niesie nie tylko zabrudzenia w postaci mu��w i osad�w, ale tak�e nieczysto�ci z kanalizacji, r��nego rodzaju substancje chemiczne takie jak nawozy, oleje itp. Dlatego tylko niekt�re elementy b�d� nadawa�y si� do ponownego u�ycia. W pierwszej kolejno�ci nale�y zerwa� pod�ogi i boazerie w miejscach gdzie woda sta�a najd�u�ej. Tych materia��w raczej nie da si� ocali�, gdy� stoj�ca woda, kt�ra wsi�kn��a w struktur� drewna spowodowa�a sp�cznienie i zmian� wymiar�w liniowych materia�u. Materia�y nale�y wynie�� na zewn�trz, a po wst�pnym osuszeniu spali�. Drewno konstrukcyjne, kt�re by�o nara�one na dzia�anie wody powodziowej nale�y ods�oni�, wyczy�ci� z osad�w i odkazi� takimi samymi �rodkami jakie stosuje si� do odka�ania �cian. Do odka�ania stosuje si� �rodki oparte na zwi�zkach chloru np. podchloryn sodu lub tzw."bielinek" oraz �rodki do odka�ania drewna og�lnodost�pne na rynku. Woda nanosi tak�e nieczysto�ci z kanalizacji w tym bakterie chorobotw�rcze, wirusy, grzyby itp. Poza tym w �rodowisku tak wilgotnym jak to po zej�ciu wody, grzyby - w tym najgro�niejszy grzyb domowy, maj� idealne warunki do rozwoju (wilgotno�� pod�o�a i powietrza). Drewno konstrukcyjne mo�na suszy�, ale proces ten powinien by� w miar� powolny. Lepiej jest np. wietrzy� lub osusza� pomieszczenia ciep�ym powietrzem, ni� stosowa� suszenia punktowe, czy u�ywa� nagrzewnic. Drewno w naturalny spos�b odda nadmiar wilgoci, to tylko kwestia czasu. Gdy nie b�d� ju� widoczne �lady wilgoci, drewno konstrukcyjne nale�y zabezpieczy� Impregnatem bezbarwnym, tak aby na jego powierzchni nie rozwin��a si� korozja biologiczna - w szczeg�lno�ci grzyb domowy i ple��. Drewno konstrukcyjne lub deski, czy inne elementy drewniane, kt�re by�y sk�adowane luzem, nale�y oczy�ci� pod bie�ac� wod� z osad�w. Nast�pnie odkazi� i suszy� w odpowiednich przykrytych dachem stosach. Stosy powinni�my uk�ada� tak, aby drewno mia�o swobodny dost�p powietrza, czyli uk�ada� min. 30 cm powy�ej gruntu i stosowa� przek�adki pomi�dzy warstwami - min. 2 cm. Co jaki� czas nale�y przek�ada� warstwy, tak aby drewno znajduj�ce si� g��biej mog�o odda� wi�cej wilgoci. Po okresie ok. miesi�ca od u�o�enia, mo�na drewno zaimpregnowa� celem dalszej ochrony biologicznej. Pami�tajmy, �e drewno nale�y impregnowa� z ka�dej strony. Najlepiej dwukrotnie, tak aby mie� pewno��, �e ca�a powierzchnia jest w�a�ciwie zabezpieczona. Je�eli woda dosz�a do strop�w, nale�y wymieni� ca�� zasypk� (np. keramzyt czy �u�el) i ods�oni� drewno. Nast�pnie oczy�ci� belki konstrukcyjne, a po kilku dniach zabezpieczy� impregnatem. Meble drewniane nale�y oczy�ci� i suszy� w spos�b podawany powy�ej. Nie nale�y wynosi� mebli z domu, chyba �e panuje tam du�a wilgotno��. Meble wykonane s� cz�sto z r��nych gatunk�w drewna, kt�re nier�wnomiernie wysycha. Dlatego po wst�pnym okresie suszenia ok. 1 tygodnia, mo�na zabezpieczy� pow�ok� za pomoc� og�lnie dost�pnych past woskowych, kt�re wyr�wnaj� czas schni�cia r��nych gatunk�w drewna. Drewno do wyschni�cia potrzebuje przede wszystkim dost�pu powietrza. Najlepiej takiego, kt�re stale jest wymieniane przez tzw. „przeci�g". Wszystkie zamokni�te materia�y takie jak wyk�adziny, dywany itp. musz� zosta� bezwzgl�dnie �ci�gni�te z drewnianej posadzki, tak aby umo�liwi� jej schni�cie. Nale�y stale obserwowa� powierzchni� drewna i reagowa� na wszystkie oznaki ewentualnego ska�enia biologicznego. Ska�enie takie rozpoczyna si� od ska�enia sinizn�. Pojawiaj� si� szare przebarwienia na powierzchni drewna, po w�a�ciwym odka�eniu sinizna powinna jednak zanika�. Nie stanowi ona zagro�enia dla drewna, natomiast zmienia i przebarwia jego powierzchni�. Zawsze w takich przypadkach powinni�my zabezpieczy� drewno impregnatem, kt�ry g��boko spenetruje drewno i zabezpieczy przed dalsz� degradacj�. W celu ujednolicenia barwy, drewno zmienione sinizn� mo�emy pomalowa� np. lakierobejc� w wybranym kolorze (2-3 warstwy). Porad udzieli� Andrzej Sawicki, szef zespo�u serwisu i aplikacji Akademii Technik Malarskich Drewnochron
 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego